મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય :ગુજરાત સરકારે કૈલાસ માનસરોવર યાત્રાની પ્રોત્સાહક સહાયની રકમમાં વધારો કર્યો

0
156

ગુજરાત સરકારે કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ જતા પ્રવાસીઓ માટે જાહેરાત કરી હતી. જેમાં ગુજરાતના યાત્રિકોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી પ્રોત્સાહક સહાયની રકમમાં વધારો કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે.મુખ્યમંત્રીએ કરેલા આ યાત્રી સુવિધાલક્ષી નિર્ણય અનુસાર કૈલાસ માન સરોવરની યાત્રાએ જનારા ગુજરાતના યાત્રિકોને યાત્રાળુ દીઠ અગાઉ અપાતી રૂપીયા ૨૩ હજારની પ્રોત્સાહક સહાયમાં વધારો કરીને હવેથી યાત્રાળુ દીઠ રૂપિયા ૫૦ હજાર સહાય અપાશે.